Telefon: : +420 56 721 32 54

Zdravotnická dokumentace

    Home / Zdravotnická dokumentace

Zdravotnická dokumentace

Ve středu 10. ledna 2023 byla veškerá nevyžádaná zdravotnická dokumentace vedená u společnosti Pediatr Telč, s. r. o. (MUDr. Ludmila Brzková) předána na Krajský úřad Kraje Vysočina, odboru zdravotnictví. 

Krajský úřad

  • zajišťuje pro pacienty do doby, než si zvolí nového poskytovatele výpisy nebo kopie zdravotnické dokumentace, a to v rozsahu potřebném pro zajištění návaznosti poskytnutí zdravotních služeb nebo je-li to nezbytné k posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti;
  • neprodleně prokazatelně zajistí předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem, a to na základě písemné žádosti pacienta nebo zvoleného poskytovateleposkytovatel zvolený pacientem ke své žádosti připojí písemné vyjádření pacienta o provedené volbě; součástí žádosti je jméno, popřípadě jména, příjmení pacienta, jeho rodné číslo, je-li přiděleno, nebo datum narození, adresa místa trvalého pobytu pacienta nebo místo hlášeného pobytu na území České republiky, popřípadě adresa bydliště mimo území České republiky, je-li pacientem cizinec, a identifikační údaje zvoleného poskytovatele.

Formulář – Pediatr Telč – Žádost pacienta (poskytovatele) o dokumentaci (v .docx)

(Podpis zvoleného poskytovatele (pacienta) lze nahradit přiložením dokladu o registraci k danému poskytovateli.)

Oznámení a žádosti se zasílají na adresu:

Krajský úřad Kraje Vysočina
Odbor zdravotnictví
Žižkova 57
587 33 Jihlava

nebo Datovou schránkou (ksab3eu).

Kontaktní osoba:

Ing. Veronika Šimková (simkova.v@kr-vysocina.cz ), telefon: 564 602 462

Podrobnější informace na výše uvedeném kontaktu nebo webu Kraje Vysočina.